Osnivač:

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku.

Centar za socijalnu skrb Donja Stubica je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Ravnateljica:
mr. Stanislava Erdelja, dipl.soc.radnica

Zamjenica:
Štefanija Prugovečki, upravna pravnica

Stručni radnici:

Stručna cjelina za novčane naknade

  • NADICA HUČIĆ, socijalna radnica nadležna za područje koje obuhvaća: Donja Stubica, Donja Podgora, Gornja Podgora, Hižakovec, Hruševec, Lepa Ves, Matenci, Milekovo selo, Pustodol, Vučak, Gornja Stubica Banščićca, Brezje, Dobri Zdenci, Dubovec, Gusakovec, Hum Stubički, Jakšinec
  • LJILJANKA KOSTANJSKI, socijalna radnica nadležna za područje koje obuhvaća: Grad Oroslavlje, Andraševec, Krušljevo selo, Mokrice, Stubičku slatinu, Stubičke Toplice, Pilu, Sljeme i Strmec Stubički
  • VLASTA GRDEN, socijalna radnica nadležna za područje koje obuhvaća: Mariju Bistricu, Globučec, Hum Bistrički, Laz Bistrički, Laz Stubički, Podgorje Bistričko, Podgrađe, Poljanica Bistrička, Selnica, Sušobreg Bistrički, Tugovica, Karivaroš, Modrovec, Orehova Gorica, Pasanska Gorica, Repićevo selo, Samci, Sekirevo selo, Slani Potok, Sveti Matej, Šagudovec, Vinterovec

Stručna cjelina za odrasle osobe:

  • ŽELJKA POTOČKI PREPELIĆ, socijalna radnica
   područje rada:
   skrbništvo
   upućivanje djece s tjelesnim ili mentalnim oštećenjima na vještačenje
  • ŠTEFANIJA PRUGOVEČKI, upravni pravnik
   područje rada:
   skrbništvo
   udomiteljstvo

  Stručna cjelina za djecu mlade i obitelj

  • IVANA KOSTANJSKI, socijalna radnica
   područje rada:
   brak
   obitelj
   zaštita prava djeteta
  • MATIJA PETANJEK, psiholog
   područje rada:
   brak
   obitelj
   zaštita prava djeteta
  • KAROLINA OREMUŠ, pravnica, na zamjeni Anja Kunštek
   područje rada:
   brak
   obitelj
   zaštita prava djeteta
  • MIHAELA VRANČIĆ, socijalna radnica
   područje rada:
   zaštite i tretman djece i mladeži s problemima u ponašanju
   udomiteljstvo
   nasilje nad odraslim osobama

  TelefonI:

  • 049/286-330
  • 049/286-414
  • 049/286-416
  • Fax: 049/286-157

  Centar za socijalnu skrb Donja Stubica je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

  Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj: 33/2012 ).

  Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

  1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite i drugim pravima u skladu s posebnim zakonima,
  2. provodi izvršenja rješenja,
  3. vodi propisane očevidnike,
  4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
  5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na obiteljsko-pravnu i kaznenopravnu zaštitu,
  6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
  7. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
  8. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
  9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,
  10. vodi evidenciju posvojitelja.

  Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti obavlja i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizira i pruža pomoć i njegu u kući.

  Osim javnih ovlasti centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

  1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
  2. obavlja stručno-analitičke poslove,
  3. potiče i razvija samo-pomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
  4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
  5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
  6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
  7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne)samouprave,
  8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi,
  9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
  10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
  11. organizira i provodi edukacije i udomitelja i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
  12. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb,
  13. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja mjere nadzora,
  14. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom centra za socijalnu skrb.

  Upravno vijeće Centra

  Centrom za socijalnu skrb Donja Stubica upravlja Upravno vijeće kojeg čini 5 članova, a imenuje ga ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Radom svih stručnih i drugih radnika Centra neposredno, od rujna ove godine, rukovodi ravnateljica mr.Stanislava Erdelja, dipl.socijalna radnica.

  Stručno vijeće Centra

  Centar za socijalnu skrb Donja Stubica ima Stručno vijeće koje raspravlja i ravnatelju daje prijedloge I mišljenja o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom I Statutom , a čine ga stručni radnici Centra.

  Radnici Centra

  U Centru za socijalnu skrb Donja Stubica zaposleni su stručni radnici i radnici koji obavljaju administrativne,financijske,računovodstvene i tehničke poslove.
  Stručne poslove u Centru obavljaju socijalni radnici, psiholog, upravni pravnik, pravnik. Poslovi se u pravilu obavljaju timski.
  Stručni radnici centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.
  Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

  ORGANIZACIJA RADA CENTRA

  U Odjelu za odrasle osobe obavljaju se poslovi skrbništva (osoba lišenih poslovne sposobnosti ili za koje je u tijeku postupak lišenja poslovne sposobnosti), poslovi vezani uz odrasle osobe s invaliditetom, odnosno teškoćama u razvoju, rad s korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu, pružanje usluga smještaja odraslih osoba te skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici, kao i usluge pomoći i njege u kući. Socijalne radnice rade i sa beskućnicima, zatečenim na području nadležnosti Centra. Također, stručne radnice postupaju po obavijestima o počinjenju nasilja u obitelji.

  Odjel za djecu, mladež i obitelj nadležan je za poslove skrbništva za djecu i mladež bez odgovarajuće roditeljske skrbi, rad s djecom i mladeži s teškoćama u razvoju, rad s djecom i mladeži s poremećajima u ponašanju te djece i mladeži s problemima ovisnosti. Stručni radnici postupaju po obavijestima o nasilničkim ponašanjima u obiteljima s mldb. djecom, provode postupke posredovanja prije razvoda braka supružnika, uz daljnji rad s istima po pitanju roditeljske skrbi, odnosa roditelja i djece (susreti i druženja, uzdržavanje djeteta), ali i po potrebi, izricanje mjera obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite interesa i dobrobiti djece.
  Nadležni su i u postupcima odobravanja sredstava za privremeno uzdržavanje (alimentacija), u postupcima utvrđivanja/osporavanja očinstva/materinstva, određivanja osobnog imena i upisa u maticu rođenih, te brakova maloljetnih osoba, kao i po zahtjevima roditelja i zakonskih zastupnika po pitanju raspolaganja imovinom djece i maloljetnika.

  STANDARDI KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA

  Odlukom resornog ministra o standardima kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi u Centru Donja Stubica su u lipnju 2010. godine osnovan Tim za kvalitetu.
  Tim za kvalitetu čine posebno motivirani stručni i drugi radnici ustanove zaduženi za analizu stanja, utvrđivanje stručnih, kadrovskih, prostornih i drugih resursa i potreba ustanove i izradu prve samo-procjene standarda kvalitete socijalnih usluga.

  SURADNJA

  U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti Centar za socijalnu skrb Donja Stubica surađuje i razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva, volonteri, službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.