ŠTO JE UDOMITELJSTVO?

Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se djetetu ili odrasloj osobi osigurava skrb u drugoj, zamjenskoj obitelji, kada se za njih ne može brinuti primarna, biološka obitelj.

– brojni su razlozi zbog kojih neka djeca, odnosno odrasle osobe ne mogu zadovoljiti osnovne životne potrebe u vlastitoj obitelji (primjerice zbog smrti članova obitelji, zanemarivanja ili zlostavljanja, bolesti i nemoći, itd.)

UDOMITELJ MORA BITI:

– hrvatski državljanin s prebivalištem u RH

– psihički i tjelesno zdrav i imati sposobnosti potrebne za zaštitu, čuvanje, njegu, odgoj i zadovoljavanje drugih potreba smještenog korisnika,

– zadovoljavajućih stambenih prilika,

– osoba koja ostvaruje vlastita sredstva za uzdržavanje,

– osoba koja na dan podnošenja zahtjeva ima 21 godinu i mlađa je od 61 godine starosti, osim kada se radi o srodničkoj udomiteljskoj obitelji

TKO NE MOŽE BITI UDOMITELJ?

– obitelj u kojoj je udomitelju ili drugom članu obitelji izrečena mjera obiteljsko pravne zaštite,

– u kojoj je udomitelj lišen poslovne sposobnosti i u kojoj su poremećeni obiteljski  odnosi,

– u kojoj su osobe društveno neprihvatljivog ponašanja (ovisnost o alkoholu ili drugim sredstvima, sklonost skitnji, nasilničko ponašanje i sl.),

– u kojoj zbog mentalnog oštećenja ili bolesti bi bilo ugrožen zdravlje ili drugi interesi smještenog korisnika,

– čiji je član pravomoćno osuđen za kazneno djelo protiv života i tijela, protiv slobode i prava čovjeka i građanina, protiv spolne slobode i ćudoređa te protiv braka, obitelji i mladeži,

– čiji je član pravomoćno proglašen krivim za prekršaj zbog nasilja u obitelji

KAKO POSTATI UDOMITELJ?

–  zahtjev za obavljanje udomiteljstva podnosi se centru za socijalnu skrb prema mjestu prebivališta,

– po provedenom postupku (razgovor sa socijalnim radnikom i psihologom, izlazak na teren u vaš dom), te utvrđenim uvjetima (po prikupljenoj dokumentaciji), centar za socijalnu skrb izdaje dozvolu,

– dozvola za obavljanje udomiteljstva daje se na rok od tri godine i može se ponovno obnoviti,

– udomitelj je dužan proći i edukaciju na kojoj se kroz radionice i predavanja obrađuju teme vezane uz udomiteljstvo

OPĆE OBVEZE UDOMITELJA

– izvršiti osobnu pripremu kao i pripremu članova obitelji za smještaj korisnika

– poduzimati aktivnosti u cilju prilagodbe korisnika u obitelji, pravilno ga njegovati,

–  pružati korisniku primjeren smještaj, prehranu, odjeću i obuću,

– poduzimati aktivnosti za očuvanje zdravlja korisnika,

– poštovati upute centra za socijalnu skrb koji je donio rješenje o smještaju kao i centra za socijalnu skrb koji je dao dozvolu za obavljanje udomiteljstva

– najmanje dva puta godišnje izvještavati centar za socijalnu skrb o svim bitnim životnim okolnostima korisnika

– najmanje jednom godišnje sudjelovati u osposobljavanju koje provodi nadležni centar za socijalnu skrb

– omogućiti kontakte korisnika s njegovom obitelji, drugim bliskim srodnicima,

– osigurati zaštitu tajnosti svih podataka korisnika

NOVČANA NAKNADA

Udomitelji mjesečno dobivaju opskrbninu i osobnu naknadu.

Opskrbnina je novčana naknada za potrebe smještenog korisnika. Određena je s obzirom na dob, zdravstveni status i potrebe korisnika.

Osobna naknada su sredstva koja pripadaju udomitelju za uložen trud u svakodnevnom zbrinjavanju korisnika.

Ako živite na području gradova Krapine i Pregrade; općina Jesenje, Petrovsko, Đurmanec, Radoboj, Hum na Sutli i Desinić za sve dodatne informacije javite se

Centru za socijalnu skrb Krapina, Dragutina Domjanića 5, Krapina osobno ili:

Tel. 049/371-847;   049/370-847,

Telefax:  049/371-649

E-mail: korisnik040@socskrb.hr

Web stranica: www.czss-krapina.hr

Ako živite na području gradova Donja Stubica i Oroslavje; općina Stubičke Toplice, Gornja Stubica i Marija Bistrica za sve dodatne informacije javite se Centru za socijalnu skrb Donja Stubica, Starogradska ul. 3, Donja Stubica osobno ili:

Tel. 049/286-330; 049/286-414

Telefax: 049/286-157

E-mail: dstubica@czssdstubica.hr

Web stranica: https://czssdstubica.hr/

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB     KRAPINA

CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB     DONJA STUBICA

KAKO POSTATI UDOMITELJ?

„Što će biti važno stotinu godina od sada? Neće biti važno kakav smo auto vozili, u kakvoj smo kući živjeli, koliko smo novaca imali niti kakva je bila naša odjeća…No svijet bi možda mogao biti malo bolji zato što smo bili važni nekom djetetu.“ (Autor nepoznat).