• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
 

O nama

Centar za socijalnu skrb Donja Stubica je ustanova socijalne skrbi s javnim ovlastima.
Osnivačka prava nad Centrom ima Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo socijalne politike i mladih.

Ravnateljica:
Mr. Stanislava Erdelja, dipl.soc.radnica
(zamjena  ravnateljice Željka Potočki Prepelić, dipl.soc.radnica)
Telefon:
049/286-330, 286-414, 286-416
Fax:
049/286-157

Centar za socijalnu skrb Donja Stubica je javna ustanova koja odlučuje o pravima iz socijalne skrbi i pruža socijalne usluge posebno osjetljivim skupinama građana kao što su: maloljetna djeca bez roditelja, maloljetna djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djeca s teškoćama u razvoju, djeca i mladi s problemima u ponašanju, osobe s invaliditetom, starije i nemoćne osobe, osobe lišene poslovne sposobnosti, žrtve obiteljskog nasilja, obitelji pod rizikom, siromašne i druge osobe koje zbog nepovoljnih osobnih ili obiteljskih poteškoća nisu u mogućnosti zadovoljiti svoje osnovne životne potrebe.

Djelatnost Centra je određena Zakonom o socijalnoj skrbi ( Narodne novine broj: 33/2012 ).

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti:

1. rješava u prvom stupnju o pravima iz socijalne skrbi, obiteljsko-pravne i kaznenopravne zaštite i drugim                             pravima u skladu s posebnim zakonima,
2. provodi izvršenja rješenja,
3. vodi propisane očevidnike,
4. izdaje uvjerenja i druge potvrde,
5. daje podatke o obiteljskim prilikama te mišljenja i prijedloge u sudskim postupcima koji se odnose na                           obiteljsko-pravnu i kaznenopravnu zaštitu,
6. sudjeluje kao stranka ili umješač pred sudom i drugim državnim tijelima kada se radi o zaštiti osobnih interesa          djece i drugih članova obitelji koji se ne mogu brinuti sami o sebi ni o svojim pravima i interesima,
7. izdaje dozvole za obavljanje udomiteljstva i obavlja nadzor nad udomiteljskim obiteljima, te vodi evidenciju o                 izdanim dozvolama, registar udomiteljskih obitelji i registar smještenih korisnika,
8. obavlja poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove,
9. provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju,
10. vodi evidenciju posvojitelja.

Centar za socijalnu skrb na temelju javnih ovlasti obavlja i poslove zbrinjavanja djece odbjegle iz obitelji ili ustanove, provodi odgojne mjere nad djecom s poremećajima u ponašanju izvan vlastite obitelji ili s boravkom u obitelji, te organizira i pruža pomoć i njegu u kući.

Osim javnih ovlasti  centar za socijalnu skrb obavlja i druge stručne poslove:

1. potiče, organizira i provodi aktivnosti sa svrhom sprječavanja i suzbijanja socijalnih i osobnih problema,
2. obavlja stručno-analitičke poslove,
3. potiče i razvija samo-pomoć, dobrosusjedsku pomoć, dobrovoljni rad, dobrotvorne i druge djelatnosti,
4. sudjeluje u suzbijanju ovisnosti o alkoholu, drogama ili drugim ovisnostima,
5. predlaže mjere unapređenja socijalne politike,
6. predlaže, potiče i usklađuje druge aktivnosti u području socijalne skrbi na lokalnoj razini,
7. sudjeluje u donošenju socijalnog plana za području jedinice područne (regionalne)samouprave,
8. procjenjuje potrebe korisnika i planira pružanje socijalnih usluga socijalne skrbi,
9. osigurava razvoj socijalnih usluga u skladu sa socijalnim planom i mrežom socijalnih usluga,
10. prati razvoj standarda kvalitete socijalnih usluga, predlaže unaprjeđenje postojećih i uvođenje novih standarda,
11. organizira i provodi edukacije i udomitelja i stručnih radnika drugih pružatelja socijalnih usluga,
12. provodi i organizira edukacije i superviziju stručnih radnika centra za socijalnu skrb,
13. provodi i organizira edukacije voditelja mjere nadzora nad izvršavanjem roditeljske skrbi i vodi evidenciju voditelja         mjere nadzora,
14. obavlja druge poslove utvrđene zakonom i Statutom centra za socijalnu skrb.

Upravno vijeće Centra
Centrom za socijalnu skrb Donja Stubica upravlja Upravno vijeće kojeg čini 5 članova, a imenuje ga ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi. Radom svih stručnih i drugih radnika Centra neposredno, od rujna ove godine, rukovodi ravnateljica mr.Stanislava Erdelja, dipl.socijalna radnica.
 
Stručno vijeće Centra
Centar za socijalnu skrb Donja Stubica ima Stručno vijeće  koje raspravlja i ravnatelju daje prijedloge I mišljenja  o stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra utvrđenu zakonom I Statutom , a čine ga stručni radnici Centra.
 
Radnici Centra
U Centru za socijalnu skrb Donja Stubica zaposleni su  stručni radnici  i  radnici koji obavljaju administrativne,financijske,računovodstvene i tehničke poslove.
Stručne poslove u Centru obavljaju socijalni radnici, psiholog, upravni pravnik, pravnik. Poslovi se u pravilu obavljaju timski.
Stručni radnici centra imaju službenu iskaznicu kojom dokazuju svojstvo službene osobe, identitet i ovlasti.
Stručni i drugi radnici Centra dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu sve što saznaju o osobnom i obiteljskom životu korisnika.

ORGANIZACIJA RADA CENTRA
I. PREDNJI URED:
Urudžbeni zapisnik – pisarnica
Poslovi evidencije i dokumentacije
Tehnički poslovi: dostavljač i spremačica
PRIJEMNI URED  – poslovi informiranja i prijemne/ početne  procjene potreba
korisnika, Odjel za novčane naknade
 
II. STRAŽNJI URED
Odjel za djecu mlade i obitelj
Odjel za odrasle osobe

Prednji ured obavlja poslove svakodnevnog prijema stranaka i njihova informiranja o uvjetima i mogućnostima ostvarivanja prava i usluga iz sustava socijalne skrbi.

U Odjelu za odrasle osobe Stražnjeg ureda obavljaju se poslovi skrbništva (osoba lišenih poslovne sposobnosti ili za koje je u tijeku postupak lišenja poslovne sposobnosti), poslovi vezani uz odrasle osobe s invaliditetom, odnosno teškoćama u razvoju, rad s korisnicima prava na doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu, pružanje usluga smještaja odraslih osoba te skrbi u obitelji i lokalnoj zajednici, kao i usluge pomoći i njege u kući. Socijalne radnice rade i sa beskućnicima, zatečenim na području nadležnosti Centra. Također, stručne radnice postupaju po obavijestima o počinjenju nasilja u obitelji.

Odjel za djecu, mladež i obitelj Stražnjeg ureda nadležan je za poslove skrbništva za djecu i mladež bez odgovarajuće roditeljske skrbi, rad s djecom i mladeži s teškoćama u razvoju, rad s djecom i mladeži s poremećajima u ponašanju te djece i mladeži s problemima ovisnosti. Stručni radnici postupaju po obavijestima o nasilničkim ponašanjima u obiteljima s mldb. djecom, provode postupke posredovanja prije razvoda braka supružnika, uz daljnji rad s istima po pitanju roditeljske skrbi, odnosa roditelja i djece (susreti i druženja, uzdržavanje djeteta), ali i po potrebi, izricanje mjera obiteljsko pravne i kazneno pravne zaštite interesa i dobrobiti djece.
Nadležni su i u postupcima odobravanja sredstava za privremeno uzdržavanje (alimentacija), u postupcima utvrđivanja/osporavanja očinstva/materinstva, određivanja osobnog imena i upisa u maticu rođenih, te brakova maloljetnih osoba, kao i po zahtjevima roditelja i zakonskih zastupnika po pitanju raspolaganja imovinom djece i maloljetnika.

STANDARDI KVALITETE SOCIJALNIH USLUGA
Odlukom  resornog ministra o standardima  kvalitete socijalnih usluga u djelatnosti socijalne skrbi  u  Centru Donja Stubica su u  lipnju 2010. godine osnovan Tim za kvalitetu.
Tim za kvalitetu čine posebno motivirani stručni i drugi radnici ustanove  zaduženi za  analizu stanja, utvrđivanje stručnih, kadrovskih, prostornih i drugih resursa i potreba  ustanove i izradu  prve samo-procjene standarda kvalitete socijalnih usluga.

SURADNJA
U obavljanju poslova iz svoje nadležnosti  Centar za socijalnu skrb Donja Stubica surađuje i  razvija mrežu pružatelja socijalnih usluga u zajednici koju čine javne  i državne ustanove, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva,  volonteri, službe lokalne i regionalne uprave i drugi dionici koji svojim djelovanjem doprinose poboljšanju kvalitete života svih građana.